Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Praktijk Koneksi. Deze richt zich op training, coaching en workshops binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling. Praktijk Koneksi staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 74997041.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Trainer: de natuurlijke persoon die namens Praktijk Koneksi de informatiebijeenkomst, workshop, training of cursus aanbiedt.
  2. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk aan een informatiebijeenkomst, workshop, training of cursus deelneemt.
  3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot organisatie van een workshop of training is gesloten.

Het gebruik van de informatie op mijn website https://praktijkkoneksi.nl is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Praktijk Koneksi is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

Alle door Praktijk Koneksi verstrekte informatie, zoals diverse werkvormen, cursusmateriaal enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cursist en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Praktijk Koneksi worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt.

Echter, alle door Praktijk Koneksi verstrekte stukken, zoals social media afkomstig van Praktijk Koneksi is toegestaan te delen mits de tekst wordt vergezeld van een correcte klikbare bronvermelding. 

Deelname van informatiebijeenkomsten, workshops, trainingen en cursussen is op eigen risico. De trainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel opgelopen voor, tijdens of na de lessen. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van datgene wat door cursisten is besproken tijdens of in het kader van de workshops, trainingen of cursussen. Trainer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die cursist lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, workshop of cursus. Cursist blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Bij aanvang van de training, workshop of cursus dient de betaling op rekening van trainer te zijn bijgeschreven. Bij annulering na inschrijving binnen één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de cursus, training of workshop.

Trainer behoudt zich het recht om cursussen, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cursist of opdrachtgever te weigeren. Trainer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever of cursist betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Laatst bijgewerkt: juni2019